Jose Lumpay

Ngano nga ang akong pamilya ug ako dili magsaulog sa Pasko bahin 1